Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Žito

 odrůdy Žito
0
+
++
„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

Abychom mohli maximálně eliminovat výskyt námele ve sklizeném zrnu žita, je třeba znát hlavní faktory, které se podílí na jeho výskytu. Mezi ty nejvýznamnější jistě patří vlhko a chlad v době kvetení.

Stejně tak negativně působí extrémní vysoké teploty, sucho a bezvětrné počasí. Tyto podmínky brání přenosu pylu na bliznu. Na hluchém místě se pak tvoří sklerocia námele. Jistě bychom mohli vyjmenovat i více zásad, jak co nejvíce omezit výskyt námele.

Ozimá žita jsou v poslední době velmi žádaná zejména kvůli trendu zdravého životního stylu, ale také kvůli většímu využívání pro výrobu kvalitní senáže.

Ozimá žita jsou v poslední době velmi žádaná zejména kvůli trendu zdravého životního stylu, ale také kvůli většímu využívání pro výrobu kvalitní senáže.

TĚCHTO NÍŽE ZMÍNĚNÝCH DEVĚT PRAVIDEL JE VŠAK NEJZÁSADNĚJŠÍCH:

1) Volba výnosného a zdravého hybridu

Nové a moderní hybridy mají utvořenou architekturu klasu tak, aby bylo co nejlépe umožněno opylení.

2) Nákup kvalitního certifikovaného osiva

Certifikace osiva Vám zajišťuje, že osivo splňuje všechny normou stanovené osivové parametry.

3) Nákup certifikovaného osiva, které je kvalitně namořeno těmi nejlepšími účinnými látkami

Když si koupíte špičkové drahé auto, také ho neobujete nejlevnějšími pneumatikami. Naše špičková genetika si zaslouží tu nejlepší ochranu kvalitními mořidly. Naše osiva moříme účinnými látkami: difenoconazol + fludioxonil + tebuconazol. Tedy žádná „destilovaná voda“, ale to nejlepší, co má smysl a na trhu pro žito je dnes k dispozici.

4) Nákup osiva baleného ve výsevních jednotkách (VJ) v klíčivých semenech

Balení na jednotky v klíčivých semenech Vám zajišťuje správnou volbu hustoty porostu. Špatně zaseté a často přehoustlé porosty, vysévá-li se osivo na kg a ne na VJ, jsou totiž mnohem náchylnější na výskyt námele.

5) Výběr vhodné lokality

Jak již bylo zmíněno, pro dobré a kvalitní opylení je třeba vzdušné prostředí, nejlépe na větrných lokalitách. Sít proto žito v uzavřeném údolí či v zalesněných oblastech je trestuhodné. Případný výskyt námele jde pak často na vrub agronoma. Stejně tak sít žito u velkých vodních ploch je poměrně nešťastné.

6) Dodržování osevního sledu

Sít zrnové žito po zrnovém žitu? To je opravdu velmi špatné rozhodnutí a nemá žádnou omluvu. Sklerócie v půdě totiž přežívají 1–3 roky, podle půdně-klimatických podmínek, hloubky zapravení posklizňových zbytků atd.

7) Hlubší zapravení posklizňových zbytků z porostů žita

V lokalitách s výskytem námele je třeba provést hlubší zapravení posklizňových zbytku po sklizni žita. Životaschopnost a klíčení spor námele totiž úměrně klesá s nedostatkem vzduchu.

Klas žita s obilkami napadenými námelem. A to přeci nechceme!

Klas žita s obilkami napadenými námelem. A to přeci nechceme!

8) Fungicidní ochrana a mikrovýživa na počátku kvetení

Velmi osvědčená a vyzkoušená je ochrana klasu na počátku kvetení, a to kombinací účinných látek metconazole či tebuconazole + azoxystrobin v 80–100 l vody za bezvětrného počasí. Do směsi je vhodné doplnit mikroprvky Zn a Cu. Zinek podporuje opylení a tvorbu zrna, měď brzdí prorůstání mycelia houby k semeníku.

9) Využití populačního žita INSPECTOR

I přes dodržení veškerých zásad je někdy příroda proti nám. Dlouhodobě trvající deště nebo naopak úmorná vedra v době kvetení jsou největším nepřítelem pro žito obecně. Přesto opravdu velmi výrazně omezíme výskyt námele, využijeme-li při pěstování hybridů SU PERFORMER a SU ARVID populační žito INSPECTOR.

.

Přimíchávání populačního žita INSPECTOR do osiva hybridního žita

NELZE K „NĚJAKÉMU“ HYBRIDU PŘIMÍCHAT „NĚJAKÉ“ POPULAČNÍ ŽITO JEN TAK. VŠE VYCHÁZÍ Z PRAKTICKÉHO POŽADAVKU O DOKONALÉM OPYLENÍ KLASŮ HYBRIDNÍHO ŽITA.

1) ZDROJ DOSTATKU PYLU
Obecně platí, že hybridní žito produkuje menší množství těžšího pylu. Za normálních klimatických podmínek je to pyl dostačující pro dokonalé opylení, avšak za vysokých teplot a silného slunečního záření pyl rychle vysychá a ztrácí životaschopnost. Také za bezvětrného počasí nebo za deštivých dnů v době kvetení pravděpodobnost opylení výrazně klesá.
ŘEŠENÍ: INSPECTOR – populační žito, které produkuje velmi mnoho lehčího pylu.

2) SNADNÝ PŘENOS PYLU
Zvolíme-li populační žito jako zdroj dostatku pylu, musí být snadněji rozdistribuován na klasy hybridu.
ŘEŠENÍ: INSPECTOR – jedná se o významně vzrůstný typ žita, jeho klasy dosahují výšky 10–15 cm nad porosty obou hybridů SU PERFORMER či SU ARVID.

3) KOMPATIBILITA A SLADĚNÍ TERMÍNU KVETENÍ
Přínos cizího pylu lze spatřovat i v navýšení výnosu. Neplatí to však vždy a u jakéhokoliv pylu. Je to výsledek neustálého zkoušení a hledání. Navíc musí hybrid a populační žito spolu „sedět“ i z hlediska termínu kvetení.
ŘEŠENÍ: INSPECTOR – je to pravé populační žito a v kombinaci SU PERFORMER či SU ARVID. INSPECTOR má navíc poměrně dlouhou dobu kvetení a může tak svým pylem pokrýt jak prvně nakvétající, tak pozdě dokvétající klasy obou hybridů.

JAK PŘIMÍCHÁVAT INSPECTORA K HYBRIDNÍM ŽITŮM?

Český ÚKZÚZ bohužel neumožňuje vyrobit směs těchto komponentů podobně, jak je tomu v Německu, proto doporučujeme následující metodiku:
Základní myšlenkou je fakt, že není potřeba rovnoměrné rozložení poměru hybridu a populace. Můžeme částečně namíchat osivo v secím stroji přibližně 90:10 až 95:5. Stačí také například po zasetí hybrida obset pozemek sólo INSPECTOREM po obvodu (viz obr. 1) nebo z návětrné strany jedním či dvěma záběry secího stroje (viz obr. 2). Samozřejmě dle velikosti pozemku. Lze též nepravidelně přejet již zasetý pozemek křižmo či na koso INSPECTOREM (viz obr. 3). Nebo tyto dva postupy zkombinovat. Výsevek při obsevu INSPECTOREM stačí bohatě do 100 kg.