Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog kukuřic 2018
Leták RIVERO 2017
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2017
Katalog ŽITO 2017
Katalog Viterra 2017
Zobrazit vše

Kukuřiceodrůdy Kukuřice


Testování hybridů pro výrobu bioplynu.

V letošním roce společnost SAATEN-UNION CZ s.r.o. opět přináší nové výsledky k tématu produkce bioplynu v praxi. V průběhu sklizně 2014 byly odebírány vzorky řezanky hybridů SULANO S210, SUPREME S240/Z240 a SUBITO S260 na podnicích Agro družstvo vlastníků Puklice (okr. Jihlava) a Besky Agro, a.s. v Palkovicích (okr. Frýdek Místek). Vzorky sklizně byly následně silážovány a připraveny pro laboratorní stanovení produkce bioplynu v minifermentorech laboratoře NutriVet s.r.o. Vývoj bioplynu probíhal po dobu 28 dní. Následně byla sledována produkce bioplynu (l/kg SH), podíl metanu (%) a spočítána hektarová produkce (m3/ha).

Z dvouletých výsledků (viz tab. 1) je zřejmé, že nejvyšší produkce bioplynu z jednotky sušiny dosahuje hybrid SULANO následován hybridy SUPREME a SUBITO. Důležitým údajem je hektarový výnos bioplynu, který je dán produkcí bioplynu z kilogramu suché hmoty a hektarovým výnosem suché hmoty. Pro tento výpočet byly použity dvouleté výnosy suché hmoty ÚKZÚZ 2013–2014. Nejvyšší produkce bioplynu z hektaru v závislosti na výnosu suché hmoty dosahuje hybrid SUBITO následován hybridy SUPREME a SULANO.

SULANO S210 je vzhledem ke své vysoké nutriční kvalitě (viz str. 10) a velmi vysokému výnosu vynikajícím hybridem na siláž pro krmné účely i BPS. SULANO dosahuje velmi vysoké produkce bioplynu.
SUPREME S240/Z240 je univerzální hybrid pro BPS a na zrno (typ zrna zub) (viz str. 19). Kvalitu hybridu pro BPS podtrhuje vedle vysoké produkce bioplynu také podíl metanu z celkové produkce bioplynu, který je 54 %.
SUBITO S260 je vynikající silážní hybrid vhodný jak pro krmné účely, tak BPS (viz str. 26). Vzhledem ke své stabilitě velmi vysokých výnosů dosahuje nejvyšší produkce bioplynu z hektaru o velmi vysoké kvalitě – podíl metanu 55,1 %.

Pro udržení kvality produkce bioplynu z kukuřičné siláže je vedle volby vhodného hybridu a vyprodukování dostatečného množství hmoty zásadním kritériem optimální sušina rostlin při sklizni. Stejně jako v případě krmných siláží, také v případě siláží pro BPS platí, že při příliš vysoké sušině se snižuje degradovatelnost substrátu ve fermentoru, která je dána lignifikací vlákniny buněčných stěn. Tím se také snižuje produkce bioplynu (viz graf 1).

Naopak při nízké sušině dochází k nalévání zrna a nejsou tak zdaleka využity energetické a výnosové možnosti rostliny. Dále dochází při silážování k vyšším ztrátám odtokem silážní tekutiny, takže by se tomuto měla přizpůsobit délka sklízené řezanky. Při sušině nižší než 30 % se doporučuje delší řezanka cca 15–20 mm, při sušině 30–34 % cca 10 až 15 mm a při sušině vyšší než 35 % se doporučuje řezanka kratší cca 6–8 mm. Vhodným obdobím pro sklizeň siláže pro BPS je obsah sušiny rostlin 28–38 %, přičemž optimální obsah sušiny co do kvality a silážovatelnosti materiálu je 30–35 %, kdy palice tvoří cca 40–55 % hmoty rostliny.