Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog kukuřic 2018
Leták RIVERO 2017
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2017
Katalog ŽITO 2017
Katalog Viterra 2017
Zobrazit vše

Kukuřiceodrůdy Kukuřice


Dvě sklizně v jednom roce už i v České republice.

Chov skotu a provoz bioplynových stanic je pro zemědělské podniky každoroční výzvou vzhledem k zajištění dostatečného množství objemných krmiv. Pěstování kombinace ozimého žita jako pícní meziplodiny a následně kukuřice (popř. čiroku v závislosti na termínu sklizně meziplodiny) je řešením, které zajišťuje dvě sklizně objemného krmiva v průběhu jednoho roku.

ZALOŽENÍ POROSTU NA PODZIM

Prvním krokem pro zajištění dvojí produkce v průběhu jednoho roku je výběr odrůdy a včasné založení porostu žita ozimého zpravidla do konce září, dle odrůdy až poloviny října v teplých oblastech pěstování (KVO, ŘVO). Rostliny pak mají na podzim dostatek času na odnožování a včasným založením porostu si tvoříme časové okno pro sklizeň a setí následné plodiny.

SU PHÖNIX

Středně vzrůstný až vyšší hybrid se špičkovým výnosem hmoty, časným metáním a rychlejším ukládáním zásobních látek do zrna. SU PHÖNIX byl vyšlechtěn pro zajištění maxima GPS hmoty pro skot i pro bioplynové stanice. Při výrobě krmiva pro „betonovou krávu“ provozovatel BPS potřebuje vyprodukovat maximum hmoty s co možná nejnižšími náklady. Hybrid SU PHÖNIX tyto požadavky jednoznačně splňuje. Díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a odolnosti proti poléhání má jako jediný vynikající výsledky i v technologiích s nižšími vstupy a v horších podmínkách pěstování. Pěstiteli zajišťuje maximum hmoty i v nepříznivých půdně-klimatických
podmínkách.

V tříletém zkoušení BSA Německo dosáhl:
výnosu suché hmoty 13,15 t/ha
výnosu zelené hmoty 36,6 t/ha
sušiny 36,6 %

SENÁŽOVÁNÍ OZIMÉHO ŽITA

Důležitým faktorem pro následné pěstování kukuřice je termín sklizně ozimého žita v době, kdy je zajištěna krmná kvalita produkce v kombinaci s vysokým množstvím hmoty a zároveň je dostatek času pro založení porostu velmi raného hybridu kukuřice v příznivém agrotechnickém termínu, nejlépe do konce května. Krmná kvalita píce ozimého žita v průběhu zrání velmi rychle klesá. Vzhledem k optimálním parametrům stravitelnosti by mělo být žito pro krmné účely sklízeno na senáž nejpozději na počátku metání v průběhu měsíce května. Následnou plodinou je velmi raný hybrid kukuřice.

SULANO (DS0419A) FAO S210

SULANO je velmi raný dvouliniový silážní hybrid poskytující velmi vysoký výnos suché hmoty. Vzhledem ke své ranosti je velmi vhodný pro pěstování po žitu ozimém sklizeném na senáž v KVO, ŘVO a OVO.

• ÚKZÚZ 2012–2013 výnos suché hmoty 16,75 t/ha; výnos zelené hmoty 55,02 t/ha; sušina 30,4 %
• ÚKZÚZ 2013–2014 výnos suché hmoty 16,94 t/ha, výnos zelené hmoty 56,28 t/ha; sušina 30,1 %
• ÚKZÚZ 2014–2015 výnos suché hmoty 16,08 t/ha; výnos zelené hmoty 52,17 t/ha; sušina 31,1 %

SULANO SE V PRAXI OSVĚDČILO

ZS DUBNÉ A.S., OKR. CB
Sklizeň: napřímo, fáze mléčně vosková – GPS (mezi 21. – 30. 6.)
Řezačka s lištou na přímé sečení nebo Kemper.
Sláma musí být ještě zelená.
Průměrný výnos podniku 2013/14: ze 110 ha 43 t/ha
Průměrný výnos podniku 2014/15: ze 110 ha 39 t/ha
Sušina v jámě 28 – 31 %, řezanka 8 – 12 mm

SULANO disponuje vysokou odolností proti poléhání a vysokou stres-tolerancí. Odolnost k přísuškům je vysoká, odolnost k jarnímu chladu je velmi vysoká. Rychlost počátečního růstu je taktéž vysoká až velmi vysoká.
SULANO je dle ukazatelů kvality univerzální silážní hybrid vhodný pro výživu skotu a „betonových krav“. Dle kvalitativních parametrů disponuje
vysokým až velmi vysokým obsahem škrobu a středně vysokou stravitelností organické hmoty (ELOS a IVDOM) a velmi dobrou stravitelností
vlákniny:

• ÚKZÚZ 2012–2013 obsah škrobu 32,2 % (105,5 % na kontroly), ELOS 69,7 %, IVDOM 74,4 %, DINAG 47,5 %
• ÚKZÚZ 2013–2014 obsah škrobu 34,4 % (108,1 % na kontroly), ELOS 71 %, IVDOM 75,6 %; DINAG 48,1 %
• ÚKZÚZ 2014–2015 obsah škrobu 35 % (105,7 % na kontroly), ELOS 70,2 %, IVDOM 74,5 %; DINAG 48,8 %

Pokud k ukazatelům kvality siláže přiřadíme špičkovou produkci metanu v bioplynu, pak získáme špičkové krmivo pro bioplynové stanice.

SILÁŽOVÁNÍ OZIMÉHO ŽITA (GPS)

Další možný termín sklizně pícního ozimého žita je zhruba do poloviny června, kdy porost dosáhne mléčně voskové zralosti. V této zralosti sklidíme maximum hmoty. Toto období již není optimální pro zakládání porostu kukuřice a jako výhodnější se nabízí pěstování čiroku.

GARDAVAN

GARDAVAN je velmi raný kříženec čiroku se súdánskou trávou (S. bicolor x sudanese), s velmi vysokou odnožovací schopností dosahující výšky cca 3–3,5 m. GARDAVAN je vhodnou alternativou pro výrobu siláže, senáže, pastvu skotu či přímé krmení a pro produkci bioplynu ve všech výrobních oblastech včetně vyšších poloh ČR. Tolerantní je také k setí do mulče. Tento velmi raný hybrid je možné pěstovat i ve výše položených oblastech kolem 600 m n. m. Vzhledem ke své vegetační době je vhodným řešením případného nedostatku siláže. GARDAVAN je možno využít jako jednosečný (siláž) nebo vícesečný (senáž). Při vícesečném využití je vhodné 30 % celkové dávky N aplikovat po seči pro podpoření obrůstání. Doporučený termín sklizně na siláž je při obsahu sušiny 30–35 %.

HERKULES

HERKULES (S. bicolor x bicolor) je oproti Gardavanu pozdnější, ale vzrůstnější (3,5 – 4,5 m) a v silážní hmotě mnohem výnosnější. Využití nalezne zejména na podnicích hospodařících na pozemcích s nadmořskou výškou do 450 m n. m. Hlavní předností hybridu HERKULES je jeho obrovský výnos hmoty, mimořádná odolnost k silným přísuškům až suchu v průběhu vegetace. Hybrid disponuje zvýšenou odolností polehání. Hlavní využití hybridu HERKULES je zejména výroba kvalitní siláže pro bioplynové stanice. Doporučený termín sklizně je při obsahu sušiny 25–30 %.